India – Gujarat women’s cricket team

K Y PatelP P BhutkaK J ChaudhariR N ChaudhariA N PatelH K PatelF J ShaikhH J…